Copyright by KZRSS "Społem"

Składki

UCHWAŁA Nr 5

VI Zjazdu Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Spożywców „Społem" w Warszawie

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości składek na wykonywanie zadań Związku
oraz terminów i sposobu ich wnoszenia.


Zjazd Delegatów, działając na podstawie § 18 ust. 2 oraz § 20 pkt 3 statutu Związku, postanawia ustalić co następuje:

I. Spółdzielnie będące członkami Związku obowiązane są w każdym roku wnosić składkę na wykonywanie przez Związek zadań statutowych. Wysokość składki, zależnie od wielkości osiągniętego przez spółdzielnię w poprzednim roku wyniku finansowego netto, zostaje określona w następującej wysokości:
a) 2.400 zł rocznie w przypadku straty lub nadwyżki bilansowej w wysokości do 96.000 zł, osiągniętej w roku poprzednim,
b) 2,5 % nadwyżki bilansowej w kwocie powyżej 96.000 zł osiągniętej w poprzednim roku, nie więcej jednak niż 7.200 zł rocznie.
Pod pojęciem nadwyżki bilansowej należy rozumieć zysk netto wykazywany w rachunku zysków i strat zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29-09-1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.).

II. Spółdzielnie obowiązane są w terminie do 31 marca każdego roku do przesłania na adres Związku deklaracji określającej wysokość składki na dany rok oraz wysokość przychodów netto i zysk bądź stratę za poprzedni rok obrotowy.
III. Kwoty składek wpłaconych przez Spółdzielnie w całości przeznaczane są na realizację zadań statutowych wykonywanych przez Związek.

IV. Składki wnoszone będą do Związku w okresach miesięcznych, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Opóźnienie wpłaty spowoduje naliczenie ustawowych odsetek.

V. Spółdzielnia przystępująca do Związku wnosi składki od następnego miesiąca, po miesiącu w którym została przyjęta na członka Związku.

VI. Upoważnia się Zarząd Związku do rozpatrywania i uwzględniania wniosków spółdzielni dotyczących umorzenia naliczonych odsetek za zwłokę oraz rozkładania na raty wpłaty zaległych składek.

VII. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

/ - / Krystyna Klunder                                       / - / Anna Tylkowska
Sekretarz Zjazdu                                            Przewodniczący Zjazdu

 

Do pobrania: