Copyright by KZRSS "Społem"

Składki

UCHWAŁA Nr 8

50 Zjazdu Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Spożywców „Społem" w Warszawie

z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości składek na wykonywanie zadań Związku
oraz terminów i sposobu ich wnoszenia


Zjazd Delegatów, działając na podstawie § 18 ust. 2 oraz § 20 pkt 3 statutu Związku, postanawia ustalić co następuje:

I. Spółdzielnie będące członkami Związku obowiązane są w każdym roku wnosić składkę na wykonywanie przez Związek zadań statutowych. Wysokość składki, zależnie od wielkości osiągniętego przez spółdzielnię w poprzednim roku wyniku finansowego netto, zostaje określona w następującej wysokości:
a) 2.520 zł rocznie w przypadku straty lub nadwyżki bilansowej w wysokości do 100.800 zł, osiągniętej w roku poprzednim,
b) 2,5 % nadwyżki bilansowej w kwocie powyżej 100.800 zł osiągniętej w poprzednim roku, nie więcej jednak niż 7.440 zł rocznie.

II. Spółdzielnie obowiązane są w terminie do 31 marca każdego roku do przesłania na adres Związku deklaracji określającej wysokość składki na dany rok oraz wysokość przychodów netto i zysk bądź stratę za poprzedni rok obrotowy.

III. Kwoty składek wpłaconych przez Spółdzielnie w całości przeznaczane są na realizację zadań statutowych wykonywanych przez Związek.

IV. Składki wnoszone będą do Związku w okresach miesięcznych, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Opóźnienie wpłaty spowoduje naliczenie ustawowych odsetek.

V. Spółdzielnia przystępująca do Związku wnosi składki od następnego miesiąca, po miesiącu w którym została przyjęta na członka Związku.

VI. Upoważnia się Zarząd Związku do rozpatrywania i uwzględniania wniosków spółdzielni dotyczących umorzenia naliczonych odsetek za zwłokę oraz rozkładania na raty wpłaty zaległych składek.

VII. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

/ - / Małgorzata Dybaś /                                        - / Adam Sosnowiec
                Sekretarz Zjazdu                                          Przewodniczący Zjazdu

Do pobrania: