pasek o spolem

Copyright by KZRSS "Społem"

O "Społem"

O SpołemSpółdzielnie spożywców zrzeszone w Krajowym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Spożywców "Społem" skupiają w swoich szeregach blisko 120 tysięcy członków. Liczba ta jest zmienna, gdyż spółdzielczość spożywców jest organizacją otwartą i każdy kto spełnia warunki statutu spółdzielni, wpłaci wpisowe i udział może być przyjęty w poczet członków.

Spółdzielczość to samorządność. Co znaczy, że członkowie są gospodarzami spółdzielni i mogą wpływać na jej gospodarkę oraz bieg wszelkich wydarzeń.

Samorządność znaczy również, że każdy członek spółdzielni ma prawo wybierać i być wybieranym do organów samorządu spółdzielczego, każdy też ma równe prawa, co znaczy, że podczas głosowania ma tylko jeden głos, bez względu na liczbę posiadanych w spółdzielni udziałów.

Postanowienia statutu są podstawą do powołania w spółdzielni organów samorządowych – przedstawicielstwa członków we władzach spółdzielni.

W spółdzielniach spożywców działają następujące organy spółdzielni:

ustawowe – działające obligatoryjnie z mocy ustawy Prawo spółdzielcze:

  • Zgromadzenie Przedstawicieli / Walne Zgromadzenie
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd
  • Zebrania obwodowe lub inne formy zebrań grup członkowskich

statutowe – działające z mocy statutów spółdzielni:

  • Komitety członkowskie
  • Komitety rejonowe itp.

Zakres działania tych organów oraz ich odpowiedzialność wobec członków spółdzielni, zasady wyborów, kadencje itp. regulują w sposób szczegółowy statuty spółdzielni, regulaminy oraz uchwały organów nadrzędnych.