pasek o spolem

Copyright by KZRSS "Społem"

Działalność KZRSS "Społem"

 

W wyniku działań integracyjnych, przedsięwzięć gospodarczych oraz modernizacji i unowocześniania sieci handlowej, spółdzielczość spożywców "Społem" z powodzeniem stawia czoła konkurencyjnym sieciom zagranicznym działającym na polskim rynku. Wszystkie prace na rzecz rozwoju spółdzielczości spożywców "Społem" i umocnienia jej pozycji rynkowej są wspierane przez KZRSS "Społem" aktywnymi działaniami informacyjno–edukacyjnymi.

Aby przyspieszyć przepływ informacji w organizacji społemowskiej, w dniu 17 grudnia 2001 roku Zarząd KZRSS "Społem", we współpracy z QAX Manufakturą Artystyczną w Bydgoszczy, uruchomił portal internetowy Spółdzielczości Spożywców "Społem": www.spolem.org.pl

W dniach 26—27 listopada 2003 r., w Mazurskim Centrum Kongresowym "Hotel Gołębiewski" w Mikołajkach, obradował
III Zjazd Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców "Społem" – jego najwyższy organ statutowy.
W Zjeździe tym uczestniczyło 353 delegatów wybranych w spółdzielniach oraz zaproszeni goście. Po podsumowaniu i ocenie pracy Związku i jego organów statutowych, III Zjazd udzielił im absolutorium.

III Zjazd zaaprobował kierunki rozwoju spółdzielczości spożywców "Społem", wynikające z tez programowych na Zjazd, wniosków zgłoszonych na przedzjazdowych regionalnych zebraniach delegatów oraz podczas obrad Zjazdu, a także założeń programowych zawartych w wystąpieniu prezesa Zarządu Związku.

III Zjazd wyraził pogląd, że tylko przyjęcie wspólnej strategii przez wszystkie zrzeszone w Związku spółdzielnie pozwoli zająć spółdzielczości spożywców "Społem" zauważalne miejsce w społeczno–gospodarczym kształcie kraju po wejściu Polski
do Unii Europejskiej. Warunkiem rozwoju ruchu społemowskiego są wspólne i odpowiedzialne działania.

Podstawą budowania nowej strategii spółdzielczości spożywców "Społem" jest zachowany, znaczący potencjał gospodarczy spółdzielni, zaangażowanie ludzi, którzy swoje zawodowe i społeczne pasje związali ze społemowską organizacją oraz niewykorzystane dotychczas możliwości i szanse zintegrowanego działania.

Za nadrzędne programowe działania KZRSS "Społem"
w latach 2003—2006 III Zjazd uznał:

- zorganizowanie przez Zarząd KZRSS "Społem" krajowego systemu zakupów towarów dla wszystkich spółdzielni
- wspomaganie łączenia spółdzielni w większe organizmy gospodarcze, łączenia funkcji i zadań oraz współpracy we wszystkich sferach działania spółdzielni, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań oraz dorobku poszczególnych spółdzielni
- kontynuowanie rozwoju sieci sklepów typu Lux i Lux–mini i włączenie ich do systemu wspólnych zakupów
- podjęcie działań w celu uzyskania jak największej liczby produktów marki własnej oraz wykreowania własnego znaku ekologicznego dla możliwie najszerszej grupy towarów
- zapewnienie przez Związek pomocy spółdzielniom we wdrożeniu systemu HACCP oraz w dostosowaniu ich działań do warunków jakie zaistnieją po wejściu Polski do Unii Europejskiej, jak również w pozyskiwaniu środków unijnych
- zapewnienie spółdzielniom dobrej, szybkiej i nowoczesnej informacji gospodarczej
- zwiększenie współpracy spółdzielczości spożywców "Społem" ze sferą nauki i wykorzystywanie wyników badań rynku prowadzonych przez uczelnie
- zwiększenie działalności promocyjnej spółdzielczości spożywców "Społem" na forum krajowym oraz lepszego medialnego wizerunku organizacji
- wykorzystanie bardziej efektywnie posiadanego przez Związek majątku trwałego, m.in. nieruchomości, do finansowania przedsięwzięć służących wszystkim spółdzielniom zrzeszonym w Związku.

Przyszłością społemowskiego ruchu spółdzielczego w Polsce jest spółdzielczość zintegrowana, tworząca duże wspólne przedsiębiorstwa, zdolne wyjść poza lokalne rynki zbytu. Konieczną drogą, w celu uzyskania lepszych podstaw do konkurencji, z silnymi ekonomicznie i sprawnie zarządzającymi zagranicznymi sieciami handlowymi,
jest więc integracja, konsolidacja i koncentracja spółdzielni.