pasek o spolem

Copyright by KZRSS "Społem"

Działalność KZRSS "Społem"

Spółdzielnie zrzeszone w KZRSS "Społem" prowadzą działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, produkcji piekarskiej i ciastkarskiej, masarskiej, garmażeryjnej i innej oraz usługi dla ludności.

Podstawowym rodzajem działalności gospodarczej spółdzielni społemowskich jest handel detaliczny, natomiast działalność produkcyjna prowadzona jest przede wszystkim dla potrzeb własnej sieci handlowej i gastronomicznej oraz dla odbiorców obcych.

Związek, wychodząc z założenia, że w warunkach gospodarki wolnorynkowej, współpraca gospodarcza spółdzielni jest jednym z ważniejszych elementów współdziałania między nimi, od 1992 roku podejmuje szereg inicjatyw zmierzających do stworzenia lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych powiązań gospodarczych między spółdzielniami oraz zbudowania nowoczesnego systemu dystrybucji organizacji społemowskiej wraz z rozwiązaniami logistycznymi.

Prowadzi także działania mające na celu umacnianie i ochronę własności spółdzielczej, poprzez występowanie w imieniu zrzeszonych spółdzielni do właściwych organów w sprawie aktów prawnych (zmiany istniejących aktów lub ustanowienia nowych) umacniających i chroniących własność spółdzielczą oraz poprzez udzielanie pomocy spółdzielniom w rozwiązywaniu ich indywidualnych spraw własnościowych.

W 1993 roku spółdzielnie i Związek powołali do życia Krajową Agencję Handlową "Społem" Spółkę z o.o. W Warszawie – spółkę kapitałową o zasięgu ogólnokrajowym. Następnie, w celu zbudowania systemu dystrybucji i sprostania wyzwaniom konkurencji, rozpoczęto w 1995 roku tworzenie regionalnych agencji handlowych – centrów logistycznych, w formie spółek z o.o., które w 1997 roku, wspólnie z Krajową Agencją Handlową "Społem" Sp. z o.o., objęły swoim zasięgiem działania obszar całego kraju.

Ich udziałowcami jest od kilku do kilkudziesięciu spółdzielni w każdej ze spółek. Spółki te mają swoje siedziby w Białymstoku, Elblągu, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu.

Tablica pamiątkowa poświęcona Romualdowi Mielczarskiemu

Poza wymienionymi strukturami kapitałowymi funkcjonują również, na zasadzie porozumień, niekapitałowe zintegrowane formy zakupów, realizowane przez spółdzielnie handlu hurtowego. Integracji spółdzielni spożywców "Społem" sprzyja również opracowany w Krajowym Związku w 1994 roku, system Karty Klienta "Społem" – system pozyskiwania stałych klientów "Społem", którzy kupując towary w społemowskich sklepach lub żywiąc się w społemowskich placówkach gastronomicznych na terenie całego kraju korzystają z udzielanego im rabatu.

Od 1995 roku Krajowy Związek szczególną uwagę skupia na wdrażaniu w spółdzielniach wzorcowych rozwiązań dwóch typów sklepów:

  • samoobsługowych sklepów typu Lux o powierzchni sprzedażowej od 150 do 1.200 m2
  • sklepów dyskontowych S.

Przy projektowaniu sieci sklepów Lux zastosowano doświadczenia szwedzkiej spółdzielczości konsumenckiej Kooperativa Főrbundet, przekazane przez współpracujący z Krajowym Związkiem od 1992 roku szwedzki ośrodek KF Project Center ze Sztokholmu.

Sukces sieci sklepów Lux pozwolił KZRSS "Społem" zainicjować w 2002 roku działania w zakresie zagospodarowania mniejszych placówek handlowych o powierzchni sprzedażowej od 50 do 150 m2. Efektem tych działań było opracowanie we współpracy z KF Project Center koncepcji sklepów Lux–mini.

W 2002 roku Krajowy Związek rozpoczął prace nad stworzeniem własnej polityki środowiskowej i wylansowaniem własnego znaku ekologicznego dla wybranych towarów sprzedawanych w sieci "Społem". W wyniku tych prac w 2004 roku powstała koncepcja Programu Ekologicznego Społem. Wdrażanie programu rozpoczęto w 2005 roku.