krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
aaa
Posiedzenie Zarządu Euro Coop
Z ramienia KZRSS w spotkaniu brali udział Prezes Zarządu Ryszard Jaśkowski będący członkiem Zarządu Euro Coop oraz Agnieszka Wroniewicz Dyrektor...
aaa
Kolejna konferencja Społem już za nami!
Copyright by KZRSS "Społem"

Odpowiedzialność społeczna biznesu/ "Społem" is implementing Corporate Social Responsibility into life - publikacja dwujęzyczna

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR II/2022 Opublikowano: środa, 29, czerwiec 2022

„Społem" aktywnie włącza się w działania proekologiczne i wdraża w życie aktywności związane z odpowiedzialnością społeczną biznesu. Należy pamiętać, że spółdzielczość to nie tylko działania związane z uzyskiwaniem zysków ekonomicznych, ale przede wszystkim aktywność społeczna chrakteryzująca się dobrowolnymi działaniami na rzecz pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu. Jest to zaangażowanie indywidualnego człowieka w kreowanie lepszej rzeczywistości. Właśnie takie inicjatywy podjęliśmy wspierając fundację Bee Helpy Pomóż pszczołom.

Wiemy, że pszczoły zapewniają ciągłość życia roślin, a zatem i naszego. Ale kto zapewni życie pszczołom? Ciągłe zatruwanie ziemi, środowiska oraz zubożenie dzikiej roślinności niszczy ekosystemy, w których pszczoły do tej pory mogły zadbać o bioróżnorodność. Wszystkie te czynniki wpływają na znaczne zmniejszanie się ilości ich „rodzin". Fundacja Bee Helpy tworzy naturalne domy dla pszczół – barcie i kłody miodne w najczystszych lasach bieszczadzkich i podkarpackich, aby pszczoły mogły tam się dobrze rozwijać. Jako organizacja odpowiedzialna społecznie włączamy się w misję stałego powiększania liczebności pszczół oraz ochrony ich kolonii. Za pośrednictwem organizowanych kampanii możesz mieć swój udział w naszej pracy i pomóc nam w ochronie naszego ekosystemu. To jednak nie wszystko. Jesteśmy na początku naszej drogi wspierającej działania ekologiczne. Dbając o czystość wód w Polsce wesprzeliśmy IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowych Badań Podwodnych, które odbyło się w dniach 25-27 marca 2022 r., w popularnym ośrodka Nemo w Kulce. Seminarium zorganizowały: Naukowe Koło Badań Podwodnych „Hydronautic", Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Zakład Hydrobiologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Analizy Śladowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stowarzyszenie Edukacji PRO-Natura, Podkomisja Naukowa KDP/CMAS. Troska o dobry stan wód to jedno z największych wyzwań stojących przed młodym pokoleniem w dobie konsumpcjonizmu, przejawiającego się produkcją ogromnej liczby produktów, a co za tym idzie również odpadów. W efekcie śmieci pojawiają się w ekosystemach wodnych, niekiedy w alarmujących ilościach. „Społem" przywiązuje dużą wagę do tego problemu, dlatego podczas IV Ogólnopolskiego Seminarium Naukowych Badań Podwodnych wesprzeliśmy ekipę płetwonurków, która wysprzątała zarówno jezioro jak i okalający je brzeg. Dotychczasowe statystyki publikowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie są zatrważające. W 2020 roku tylko w jednym z województw zebrano łącznie ponad 500 ton śmieci. Pracownicy z wolontariuszami i innymi instytucjami, uczestniczyli w blisko 100 akcjach sprzątania, łącznie ponad 2000 osób, wzięli udział w blisko 80 akcjach w całej Polsce, w trakcie których zebrali ponad 60 ton i 5500 worków śmieci oraz liczne odpady wielkogabarytowe. Mimo iż z roku na rok nasze społeczeństwo jest coraz bardziej świadome problemu, jakim jest obecność odpadów w środowisku, problem porzucania śmieci nasila się. Włączmy się aktywnie w akcje wspierające czyszczenie polskich wód.

 

"SPOŁEM" IS IMPLEMENTING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INTO LIFE

"Społem" is actively involved in pro-ecological activities and implements activities related to corporate social responsibility. It should be remembered that cooperatives are not only activities related to obtaining economic profits, but most of all social activity characterized by voluntary activities for positive changes in the immediate environment. It is the involvement of an individual in creating a better reality. These are the initiatives we have taken by supporting the Bee Helpy a foundation which helps to protect bee's colonies against destruction.

We know that bees ensure the continuity of plant life, and therefore of ours. But who will ensure the life of the bees? The constant poisoning of the land, the environment and the depletion of wild vegetation are destroying ecosystems in which bees have so far been able to take care of biodiversity. All these factors contribute to a significant reduction in the number of their "families". The Bee Helpy Foundation creates natural houses for bees - beehives and honey logs in the cleanest Polish mountains range Bieszczady and Podkarpacie forests so that bees can thrive there. As a socially responsible organization, we join the mission of constantly increasing the number of bees and protecting their colonies. Through the campaigns we organize, you can contribute to our work and help us protect our ecosystem. But that's not all. We are at the beginning of our path supporting ecological activities. Taking care of the purity of waters in Poland, we supported the 4th Polish National Underwater Research Seminar in the popular Nemo centre in Kulka. The seminar was organized by: Scientific Circle of Underwater Research "Hydronautic", Department of Social and Economic Geography of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Department of Hydrobiology of the University of Adam Mickiewicz in Poznań, Department of Trace Analysis of the University of Adam Mickiewicz in Poznań, the PRO-Natura Education Association, the Scientific Subcommittee of the KDP / CMAS. Caring for the good condition of water is one of the greatest challenges faced by the young generation in the era of consumerism, manifested by the production of a huge number of products, and thus also waste. As a result, garbage appears in aquatic ecosystems, sometimes in alarming amounts. "Społem" attaches great importance to this problem, therefore, during the 4th Polish National Underwater Research Seminar, we supported a team of divers who cleaned up both the lake and the surrounding shore. The statistics published so far by the State Water Holding "Polish Waters" are alarming. In 2020, over 500 tons of garbage in total was collected in only one of the voivodeships. Employees with volunteers and other institutions participated in nearly 100 cleaning actions, a total of over 2,000 people, took part in nearly 80 actions throughout Poland, during which they collected over 60 tons and 5,500 bags of rubbish and numerous bulky waste. Although our society is becoming more and more aware of the problem of the presence of waste in the environment every year, the problem of abandoning rubbish is increasing. Let us actively participate in actions supporting the cleaning of Polish water.