krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
aaa
Posiedzenie Zarządu Euro Coop
Z ramienia KZRSS w spotkaniu brali udział Prezes Zarządu Ryszard Jaśkowski będący członkiem Zarządu Euro Coop oraz Agnieszka Wroniewicz Dyrektor...
aaa
Kolejna konferencja Społem już za nami!
Copyright by KZRSS "Społem"

Rozstrzygnięcie Konkursu KRS na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR II/2014 Opublikowano: poniedziałek, 30, czerwiec 2014

Zakończona została X edycja Konkursu Krajowej Rady Spółdzielczej na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości. Na Konkurs nadesłano 20 prac, w tym 5 badawczych, 11 magisterskich i 4 dyplomowe lub licencjackie.

Cztery spośród nich miały charakter ogólnospółdzielczy, 5 dotyczyło spółdzielczości wiejskiej, 5 – spółdzielczości mieszkaniowej, 3 – spółdzielczości bankowej, 2 – spółdzielczości spożywców i 1 – uczniowskiej.
Spośród prac nadesłanych na Konkurs 12 prac dotyczyło ekonomii bądź organizacji i zarządzania, 2 – prawa, 6 miało charakter mieszany. Komisja Konkursowa postanowiła zakwalifikować do Konkursu wszystkie prace i przyznać w kategorii prac badawczych: jedną nagrodę I stopnia, jedną nagrodę II stopnia, 2 wyróżnienia oraz dyplom uznania, a w kategorii prac magisterskich i licencjackich: 4 równorzędne nagrody I stopnia, 4 równorzędne nagrody II stopnia i 7 wyróżnień.
Komisja Konkursowa, powołana przez Prezesa Zarządu KRS, Alfreda Domagalskiego, w celu przyznania nagród w X edycji Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości, w składzie: prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz – przewodniczący Rady Konsultacyjno-Doradczej KRS – przewodniczący Komisji, dr Krzysztof Lachowski – SIB/KRS – sekretarz Komisji, dr Adam Piechowski – dyrektor Zespołu SIB/KRS – członek Komisji, Zdzisław Gumkowski – doradca Prezesa – członek Komisji, mec. Jacek Urbański –Zespół Prawny KRS, po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2014 r., ustaliła, co następuje:
1. Na konkurs nadesłano 20 prac. Komisja uznała, że wszystkie spełniają wymogi formalne wyszczególnione w komunikacie o ogłoszeniu konkursu i mogą zostać zakwalifikowane do X edycji konkursu. Spośród zakwalifikowanych prac 5 zgłoszono w kategorii prac badawczych i 15 w kategorii prac magisterskich, licencjackich i dyplomowych.
2. Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:

– w kategorii prac badawczych:

przyznać Nagrodę I Stopnia dr hab. Józefowi Kani, dr Leszkowi Leśniakowi i mgr Jackowi Bombie za pracę badawczą „Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne wykorzystanie idei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich".

przyznać Nagrodę II Stopnia dr Anecie Suchoń za cykl artykułów:
- Spółdzielczość wiejska w Austrii, Francji i Wielkiej Brytanii
- Spółdzielnie jako istotne podmioty funkcjonujące na rynku mleka – zagadnienia prawne i ekonomiczne
- Cooperatives as an instrument of the development of agriculture and rural areas in Poland - Grupy producentów jako instrument rozwoju agrologistyki na rynku owoców i warzyw
- Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne i inne spółdzielnie rolnicze w Niemczech
- Spółdzielnie rolnicze w Europie zachodniej
- Prawa i obowiązki członków spółdzielni mleczarskich
- Spółdzielnie socjalne na wsi
- Spółdzielcze grupy producentów rolnych
- W kwestii nowego modelu spółdzielczości rolniczej
- Genossenschaften in der Landwirrtschawt und in landlichem
- Spółdzielnie rolnicze na terenach wiejskich we Włoszech
- Zasady organizacji spółdzielni socjalnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w świetle obowiązujących przepisów
- Legal principles of running a farm by agricultural production cooperatives
- Prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności przez wstępnie uznane grupy oraz organizacje producentów owoców i warzyw
- Gminne spółdzielnie socjalne
- Rechtliche und okonomische Aspekte des Milchmarkts in Polen – aktueller Stand und Entwicklungsperspektiven

przyznać 2 Wyróżnienia:
dr Marii Zubie za cykl artykułów:
- Zmiany poziomu bezpieczeństwa finanasowego banków spółdzielczych w woj. lubelskim w latach 2000 -2011
- Zmiany w sektorze bankowości spółdzielczej w Europie w latach 2004-2011
- Zmiany działalności kredytowej banków spółdzielczych w Polsce i Europie w latach 2007- 2011
- Zmiany podstawowych uwarunkowań i zadań spółdzielni rolniczych w Polsce
dr Rafałowi Balinie za cykl artykułów:
- Zadania banków zrzeszających i ich znaczenie w opinii zarządzających bankami spółdzielczymi
- Koszty usług finansowych a zadowolenie klientów banków spółdzielczych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw
- Znaczenie nowoczesnych rozwiązań i technologii w bankowości spółdzielczej
- Jakość oferty i obsługi w opinii klientów banków spółdzielczych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw
- Efektywność banków spółdzielczych w zależności od charakteru prowadzonej działalności
- Efektywność banków spółdzielczych w zależności od poziomu dynamiki obliga kredytowego

oraz przyznać dyplom uznania dr inż. Ireneuszowi Żuchowskiemu i mgr Beacie Piekarskiej za artykuł „Style kierowania w spółdzielniach w regionie kurpiowskim na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży".

– w kategorii prac licencjackich, dyplomowych i magisterskich:

– przyznać 4 równorzędne Nagrody I Stopnia:
Filipowi Leszczyńskiemu za pracę „Kształtowanie się więzi społecznych w wybranych modelach gospodarki społecznej"
Monice Puchalskiej za pracę „Wpływ fuzji i przejęć na sytuację finansowo - ekonomiczna spółdzielni mleczarskich w latach 2006-2010"
Joannie Siódmiak-Niemczewskiej za pracę „Spółdzielczość Rolnicza i wiejska w powiecie sępoleńskim po 2000 roku. Przypadek SRI „Rolnik" i Gminnej Spółdzielni „S.Ch."
Ewie Starba za pracę „Likwidacja spółdzielni".

– przyznać 4 równorzędne Nagrody II Stopnia:
Aleksandrze Burczyńskiej za pracę „Skuteczność i efektywność w procesie gospodarowania nieruchomościami"
Janinie Krakowskiej za pracę „Rola małych organizacji w życiu społeczności na przykładzie Banku Spółdzielczego Pawłowice i Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice"
Karolinie Janowskiej za pracę „Ekonomiczne i Prawne aspekty funkcjonowania wybranych spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w woj. Wielkopolskim – stan i możliwości rozwoju"
Ewelinie Rybickiej - z KZRSS „Społem", za pracę „Analiza kondycji finansowej „Społem" Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Śródmieście".

– przyznać 7 Wyróżnień:
Joannie Białej za pracę „Uwarunkowania rozwoju spółdzielczości"
Jolancie Drabik za pracę „Produkty i usługi banków spółdzielczych ze szczególnym uwzględnieniem depozytów na przykładzie Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie"
Beacie Jachimczak za pracę „Postępowanie sądowe wywołane zaskarżeniem uchwały organów spółdzielni mieszkaniowej"
Agnieszce Kasztankiewicz – ze „Społem" PSS w Chełmie, za pracę „Funkcjonowanie spółdzielni w Polsce na przykładzie Społem PSS w Chełmie"
Paulinie Sobieszczańskiej za pracę „Rola bankowości spółdzielczej w finansowaniu rozwoju lokalnych form aktywności gospodarczej na przykładzie Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie, filia Grzegorzew"
Dorocie Waliszewskiej za pracę „Spółdzielnia uczniowska źródłem wiedzy i przedsiębiorczości na lokalnym rynku pracy"
Agnieszce Zakrzewskiej za pracę „Rzetelność prowadzenia ksiąg rachunkowych na tle prawa bilansowego i podatkowego i ich wpływ na jakość sprawozdania finansowego na przykładzie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna".

Nagrody i wyróżnienia laureatom Konkursu zostały wręczone w dniu 26 czerwca br. podczas uroczystego spotkania zorganizowanego przez Krajową Radę Spółdzielczą z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.
Nadesłane na Konkurs prace włączone zostały do zbiorów Biblioteki KRS.