krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
aaa
Posiedzenie Zarządu Euro Coop
Z ramienia KZRSS w spotkaniu brali udział Prezes Zarządu Ryszard Jaśkowski będący członkiem Zarządu Euro Coop oraz Agnieszka Wroniewicz Dyrektor...
aaa
Kolejna konferencja Społem już za nami!
Copyright by KZRSS "Społem"

XV edycja konkursu dla najlepszych spółdzielczych menedżerów

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2014 Opublikowano: czwartek, 27, marzec 2014

Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie oraz redakcja magazynu „Tęcza Polska" organizują w tym roku XV edycję konkursu dla najlepszych spółdzielczych menedżerów – „Oskar Spółdzielczości Polskiej", „Menedżer – Spółdzielca 2014", „Prymus 2014" i „Złoty Laur Spółdzielczości".

Nagrody „Oskar Spółdzielczości Polskiej" i „Menedżer – Spółdzielca" oraz wyróżnienia „Prymus" i „Złoty Laur Spółdzielczości" mają charakter honorowy – ich laureaci nie otrzymują z tego tytułu żadnych gratyfikacji lecz wyróżnieni zostają specjalnymi statuetkami i dyplomami.
„Oskar Spółdzielczości Polskiej" to honorowy tytuł , który stał się prestiżowym spółdzielczym wyróżnieniem.
Początkowo wyróżnienie to przyznawane było wyłącznie osobom publicznym: politykom, działaczom państwowym, społecznym i gospodarczym, w uznaniu ich zasług dla polskiej spółdzielczości – za udzielane jej wsparcie, za tworzenie klimatu i warunków sprzyjających jej rozwojowi oraz za inne dokonania, mające szczególne znaczenie dla upowszechniania idei spółdzielczej i roli spółdzielczego segmentu dla gospodarki kraju. W 2009 roku Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej przyjął nowy regulamin tej nagrody. W stosownej uchwale zwrócił uwagę, że „Oskarem Spółdzielczości Polskiej" mogą być honorowani również „członkowie struktur samorządowych i spółdzielczych za szczególne zasługi dla rozwoju spółdzielczości".
Równocześnie podkreślono, że w polskim sektorze spółdzielczym mamy w ostatnich latach wiele nowatorskich inicjatyw społecznych i gospodarczych, stanowiących inspirację w pobudzaniu różnorodnych przedsięwzięć i w rozwoju lokalnych społeczności.
Kandydaci do nagrody „Menedżer – Spółdzielca" oraz wyróżnień „Prymus" powinni spełniać następujące warunki:
– umiejętnie wprowadzać i stosować nowoczesne, innowacyjne technologie produkcji, usług i marketingu,
– legitymować się dobrą sytuacją finansową spółdzielni, którą kierują, wysoką rentownością działalności gospodarczej, sumiennym regulowaniem należności wobec partnerów gospodarczych, Skarbu Państwa i zatrudnionych osób,
– systematycznie inwestować w rozwój spółdzielni,
– tworzyć nowe miejsca pracy,
– stwarzać zatrudnionym pracownikom dobre, stabilne warunki pracy i płacy oraz warunki socjalne,
– legitymować się pozytywną oceną polustracyjną,
– regularnie opłacać składki na Krajową Radę Spółdzielczą,
– prenumerować magazyn „Tęcza Polska".
„Złoty Laur Spółdzielczości" – przyznawany jest za działalność społeczno-kulturalną spółdzielni.
Wyróżnienie przyznawane jest dla następujących branż spółdzielczych:
– spółdzielni mieszkaniowych – za rozwijanie kultury, oświaty, sportu, prowadzenie placówek kulturalnych, wychowawczych, obiektów sportowych,
– gminnych spółdzielni – za prowadzenie i sponsorowanie placówek kulturalnych, zespołów artystycznych, klubów sportowych,
– banków spółdzielczych – za promowanie i finansowe wspieranie twórców kultury, amatorskich zespołów, klubów sportowych na terenie swojej działalności,
– spółdzielni pracy i pozostałych spółdzielni – za wspieranie oraz sponsorowanie kultury, oświaty i sportu w swoich środowiskach,
– spółdzielni uczniowskich – za udział oraz wspieranie działalności kulturalnej i sportowej na terenie szkoły i w środowisku lokalnym,
– wszystkich spółdzielni – za organizowanie działalności społeczno-kulturalnej dla swoich członków i pracowników.
„Złoty Laur Spółdzielczości" przyznawany jest spółdzielniom, które czynnie przyczyniają się do rozwoju i wzbogacania kultury, kultywowania tradycji, popularyzowania społecznych celów spółdzielczości. W szczególności brany jest pod uwagę ciągły i systematyczny charakter tych działań oraz ich konkretne przejawy i rezultaty, jak: działające placówki kulturalne, oświatowe, obiekty sportowe, prowadzone zespoły, organizowane imprezy, środki przeznaczone na sponsorowanie instytucji i twórców kultury, placówek oświatowo-wychowawczych oraz klubów sportowych.
Wniosek o przyznanie wyróżnienia „Złotym Laurem Spółdzielczości" winien zawierać dokładne dane o kandydacie z uzasadnieniem i opisem konkretnych dokonań w realizacji celów społeczno-kulturalnych spółdzielczości.
Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów do nagród „Oskar Spółdzielczości Polskiej", „Menedżer – Spółdzielca", „Prymus" i „Złoty Laur Spółdzielczości" są:
– Zarząd Krajowej Izby Gospodarczej
– Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej
– Pełnomocnicy regionalni Krajowej Rady Spółdzielczej
– Zarządy krajowych i regionalnych związków rewizyjnych spółdzielni
– Redakcja magazynu "Tęcza Polska"
– Samorządy gmin, miast i powiatów.
Zgłoszenia kandydatów „Społem" wraz z uzasadnieniem i załącznikami potwierdzającymi spełnienie wyżej wymienionych warunków należy kierować na adres Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem" w Warszawie w terminie do dnia 26 maja 2014 roku.